GDPR
handdruk

We love 2 help

rwandalandkaart_vrouw
VKR op Facebook
VKR op Twitter
VKR op YouTube
VKR op Instagram
banner_kinderhulprwanda

Een kring van vrienden die hulp biedt aan Rwandese kinderen in nood.

Help ons bij onze doelstellingen en uitdagingen, en doe uw online aankopen via...

EU GDPR, nog een afkorting bij... maar heel belangrijk!

Kinderhulp Rwanda besteed bijzonder veel aandacht aan uw rechten en uw privacy!

PRIVACYVERKLARING VAN VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA VZW (V.K.R.vzw) 

                 versie 04/07/2018

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda Vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening.


 Gegevensbescherming:

(Verordening EU 2016/679, ook GDPR genoemd).

Vo. EU 2016/679

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via

onderstaande contactgegevens:


Vriendenkring Kinderhulp Rwanda VZW

Pastoor Senesalstraat 74

9770 Kruisem

info@kinderhulprwanda.be

Tel: +32 (0)9 383 62 63


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden (tantes/nonkels, meters/peters, sponsors), deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden.
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw.
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)


In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,...
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
 • We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. door stortingen, contracten, inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e- mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf:

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.


Verstrekking aan derden – ontvangers:

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bv. voor de fiscale attesten).


Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.


Bewaartermijn:

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan: maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).


Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)


Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


 • Alle personen die namens Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en of wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.


Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn,

dan wordt u persoonlijk verwittigd.


Uw rechten omtrent uw gegevens:

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Tevens kan u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.


Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen,

vergezeld van een motivatie voor uw vraag.


Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het

gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring:

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 5 januari 2019.

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Zonder uw tegenbericht hebben we uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Wie een kind een ruim beeld van de gemeenschap geeft, helpt het niet louter voor één iemand afhankelijk te zijn.
ster_sinds 1989

Blijf op de hoogte!

Volg het wel en wee van onze beschermelingen, en geniet van

de verhalen uit het land van de duizend heuvels,  via onze nieuwsbrief:   'Adopteer een kind in je hart' 

!

Verschijnt vier maal per jaar

De leden van Kinderhulp Rwanda ontvangen

de Nieuwsbrief helemaal gratis in hun brievenbus.

dikkemerci

In het leven is niets zonder zin!

intoredansser
gezin_rwanda
hand_kinderhulpbol
batwavrouw

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van V.K.R.vzw tenzij anders vermeld.

kroon

Copyright © 2020  -   All rights reserved

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk,

worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van:

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda...  (VKR v.z.w.)

incon_devices

laatste update:

03/09/2020

Contacteer ons

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Pastoor Senesalstraat, 74

B - 9770 Kruisem

O.N: 0453 391262

+32 9 383 62 63

 Rechtpersonenregister - RPR

Oudenaarde

Geef met vertrouwen aan een goed doel

en doe een gift aan

pijl_geel_omhoog

Uw  #gift   wordt fiscaal aangemoedigd.

Vanaf een gift van  40 euro op jaarbasis krijgt
U een belastingsvermindering van 45% op uw gift .

Bankrelatie:

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119 

BIC - SWIFT: JVBABE22 

Een legaat voor VKRvzw

Als laatste wil maken vele mensen een testament. Het is een kans om hun gedachtente uiten voor hun familie, maar ook om een deel van hun activa in de vorm van een legaat aan een vzw te schenken. Vkr kan als vzw ook een dergelijke legaten ontvangen om haar missie in Rwanda uit te voeren.
Aangezien het erfecht een vrij ingewikkelde zaak is wordt aanbevolen een notaris of  
bemiddelaar
te raadplegen.