getuigenis/patrick

Getuigenis uit Rwanda, die het hart raakt
door Patrick Rutikanga

I was born on the feet of the amazing people who were and still are friends of my family “KINDERHULP”. As I grew up, I cherished the memories that Kinderhulp have placed in my childhood. The beautiful gifts around Christmas and new year and of course sharing with my other bigger family at the Gisimba orphanage is my childhood memory.

*vertaling bief van Patrick

Patrick - zoon van Mutezintare Damas Gisimba

(hoofd van het vroegere weeshuis Centre Memorial Gisimba).

Beste vrienden van Kinderhulp,

Ik ben geboren aan de voeten van geweldige mensen die vrienden waren en nog steeds zijn van mijn familie: "KINDERHULP".
Toen ik opgroeide, koesterde ik de herinneringen die Kinderhulp in mijn kindertijd heeft geplaatst. De mooie geschenken rond Kerstmis en Nieuwjaar en natuurlijk het delen met mijn andere grotere familie in het Gisimba weeshuis, is mijn jeugdherinnering.
Mijn familieerfenis van het dienen van weeskinderen, verlaten kinderen, minderbedeelde kinderen, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de vrijgevigheid en het vriendelijke hart van KINDERHULP. In het bijzonder Marie Jeanne, Leo en zuster Benitha. Degenen die ik heb mogen ontmoeten.
Mijn vader vertelde mij een verhaal over wijlen zuster Benitha die deel uitmaakte van Kinderhulp. Een geweldige dame (zuster) die niet alleen van kinderen hield, maar ook van het werk dat mijn grootouders deden in de zorg voor weeskinderen in de jaren 80. Ze stopte daar niet mee, maar ze ging door, zelfs nadat mijn grootouders waren overleden. Ze moedigde mijn vader aan om het werk van zijn ouders voort te zetten.
Onze familiealbums geven uitdrukking aan de betekenis van het partnerschap "Gisimba-Kinderhulp". Al meer dan 40 jaar hebben zoveel kinderen die nu volwassen zijn, een geweldige jeugd gehad dankzij Kinderhulp.
Kinderhulp was er in de dierbare geschiedenis van onze grote familie, voor de financiering van voedsel, kleding, studiebeurzen, en de lijst gaat maar door.
Op dit moment geven degenen die toen kind waren en nu volwassen zijn, hun dankbaarheid terug aan de gemeenschap, door eveneens de meest kwetsbare kinderen in deze gemeenschap te helpen.
De vrijgevigheid van Kinderhulp via het Gisimba weeshuis is aan mij doorgegeven in mijn dagelijks leven.
De dankbaarheid gaat verder door, om wat ze voor mij en mijn familie hebben gedaan en komt terug in het helpen van kinderen in nood. Het is een levensles die ik niet als vanzelfsprekend kan beschouwen.
Ik leef om mensen in nood te helpen omwille van wat ik ervaren heb door Kinderhulp. De essentie van het geven en krijgen van zorg, is de les die Kinderhulp me heeft bijgebracht. Ik zal hun belangrijke levenshandleiding niet teleurstellen.
Deze boodschap is een zaak van het herontdekken en vasthouden van het enthousiasme van uw steun aan de specifieke missie van u en onze ouders en het verdiepen van mijn energie om te handelen als de vruchten van uw vrijgevigheid.

Een hartelijke en grote dank aan iedereen van KINDERHULP.

*Originele brief van Patrick

I was born on the feet of the amazing people who were and still are friends of my family “KINDERHULP”. As I grew up, I cherished the memories that Kinderhulp have placed in my childhood. The beautiful gifts around Christmas and new year and of course sharing with my other bigger family at the Gisimba orphanage is my childhood memory.

My family legacy of serving orphans, abandoned, undeserved children would not have been possible without the generosity and kind heart from KINDERHULP. Especially Marie Jeanne, Leo Kinet and soeur Benitha.

Those who I have been able to meet. My dad told me a story about the late sister Benitha who were part of the Kinderhulp. An amazing lady (sister) who not only loved children but also loved the work that my grandparents were doing in taking care of orphans back in the 80s.

She did not stop from there, but she continued even after my grandparents passed away. She encouraged my father to continue the work of his parents. Our family albums throughout the world are more expressing the significance of the partnership “Gisimba-Kinderhulp” for more than 40 years now so many children who are adults now had an amazing childhood thanks to Kinderhulp. Kinderhulp was there in the sacred history of our big family. To financing food, clothing, scholarships, and the list go on. Currently, those who were kids and now adults are giving back to the community by helping the most vulnerable kids in the community. The generosity of kinderhulp through Gisimba orphanage has been transmitted to me in my daily lives. The gratitude goes beyond what they did to me and my family and it returns back into helping children in need. It is a life lesson that I cannot take for granted. I am lived to help people in need because of what I experienced through Kinderhulp. The essence of giving and receiving care is the lesson that Kinderhulp instilled in me.

I will not disappoint their important life skill. This message is the matter of rediscovering and keeping the enthusiasm of your support to the specific mission of you and our parents and deepening my energy to act as the fruits from your generosity.

A heartfelt and huge thank you to everyone of KINDERHULP

Patrick Rutikanga