getuigenis/benitha

Getuigenis uit Rwanda, die het hart raakt
door Benitha Ingabire

My parents named me after a nun called Benitha from Bernardine sisters who was a close friend to my paternal grandparents Rubayita Gisimba Chrysologue and Mukamazimpaka Dancille. They got in touch when she was the representative of Kinderhulp Rwanda in Rwanda.

*vertaling brief van Benitha

Mijn naam is INGABIRE Benitha,
Ik ben geboren op 24 december 1997 in Rwanda. Ik ben het derde kind en enige dochter van de vier kinderen van Mutezintare Gisimba Damas en Mukandanga Beatrice. Ik heb onlangs mijn bachelor in bedrijfsadministratie afgerond in de afdeling financiën.

Mijn ouders hebben mij genoemd naar een zuster genaamd Benitha van de zusters Bernardinen die goed bevriend was met mijn grootouders van vaderskant Rubayita Gisimba Chrysologue en Mukamazimpaka Dancille. Ze kwamen met elkaar in contact toen zij de vertegenwoordigster was van Kinderhulp in Rwanda. Zij was een groot pleitbezorger en bemiddelaar tussen Kinderhulp en het Gisimba Weeshuis dat mijn grootouders hadden opgezet.
Na het overlijden van mijn grootvader in 1986, kreeg mijn vader Mutezintare Gisimba Damas in datzelfde jaar de leiding over het weeshuis. Hij begon nauw samen te werken met zuster Benitha van Kinderhulp Rwanda.

Gedurende al die tijd heeft Kinderhulp het weeshuis aanzienlijk geholpen door het betalen van schoolgeld, het sturen van kleding, schoenen, schoolbenodigdheden, enz. Een van mijn beste jeugdherinneringen was Kerstmis in het weeshuis, omdat Kinderhulp er altijd was om het met ons te vieren en ons cadeaus te geven.
In naam van de familie Gisimba koesteren wij de steun die Kinderhulp ons heeft gegeven gedurende de 25 jaar dat wij levens hebben veranderd in het weeshuis. Als beschermers heeft u een grote rol gespeeld in het opvullen van de leemte die de biologische ouders van de kinderen hebben achtergelaten. Door u zijn vele levens veranderd. Wij zijn enorm dankbaar voor het verbeteren van de toekomst van velen. Ik wou dat zuster Benitha dit persoonlijk kon lezen, maar helaas is zij vandaag niet meer bij ons. We zijn zo dankbaar dat ze onze kinderlevens geweldig heeft gemaakt. Ze was een inspiratie voor mij door haar werk van liefdadigheid en haar onvoorwaardelijke liefde.

Mijn familie en ik danken u voor uw edelmoedige steun aan de nobele zaak van het verbeteren van de levens van deze kinderen, we houden u altijd in ons hart en bidden dagelijks voor u.
Moge God de daden van uw handen zegenen. "Hierop vertrouwende, dat Hij, die het werk in u begonnen is, het zal voleindigen op de dag van onze Here Jezus Christus". Filippiërs 1:6

Benitha Ingabire 2006

*Originele brief van Benitha

My name is INGABIRE Benitha, I was born on 24 December 1997 in Rwanda. I am the third child and only daughter of the four children of Mutezintare Gisimba Damas and Mukandanga Beatrice. I have recently completed my bachelor’s degree in Business Administration in the Department of Finance.

My parents named me after a nun called Benitha from Bernardine sisters who was a close friend to my paternal grandparents Rubayita Gisimba Chrysologue and Mukamazimpaka Dancille. They got in touch when she was the representative of Kinderhulp in Rwanda.
She was a great advocate and intermediary between Kinderhulp and Gsimba Orphanage that my grandparents had initiated. After my grandfather passed away in 1986, my father Mutezintare Gisimba Damas was put in charge of the orphanage in the same year. He started working closely with sister Benitha from Kinderhulp Rwanda.

During all that time, Kinderhulp helped the orphanage significantly by paying school fees, sending clothes, shoes, school supplies, etc. one of my best childhood memories was Christmas in the orphanage because Kindehulp was always there to celebrate with us and giving us gifts.
In the name of Gisimba Family, we cherish the support delivered by Kinderhulp during the 25 years of transforming lives in the Orphanage. As guardians, you played a big role in filling the gap left by biological parents of the children, because of you many lives have been changed. We are enormously grateful for brightening the future of many.

I wish Sister Benitha would read this in person but unfortunately, she is no longer with us today. We are so thankful that she made our childhood lives amazing. She was an inspiration to me for her work of charity and her unconditional love.

My family and I thank you for your selfness in supporting the noble cause of transforming lives of these children, we always keep you in our hearts and pray for you daily.
May God bless the actions of your hands. ‘’Being confident of this, that He who began the good work in you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ.’’ Philippians 1:6

Benitha Ingabire 2021